ИЗПлАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 

На 05.03.2021 г. бяха обнародвани изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), уреждащи фазата на изплащане на средствата от универсален пенсионен фонд (УПФ). Предвидени са пет възможни начина за изплащане на средствата от УПФ при условията на ранно пенсиониране от УПФ - до една година преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие че натрупаните средства позволяват отпускане на пенсия в размер не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.


пет вида Пенсии от Универсален пенсионен фонд:


1. Три вида пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ позволяват отпускането на такава пенсия с месечен размер от поне 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст:


    • пожизнена пенсия без допълнителни условия – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер* и не подлежи на наследяване;

    • пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и включва гарантиран период от 2 до 10 години (по избор на пенсионера), в рамките на който се наследява настоящата стойност на дължимите плащания до края на гарантирания период;

  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер след изтичането на периода на разсрочено изплащане; продължителността на периода на разсрочено изплащане следва да бъде избрана от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% и по-висок от 100% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст; наследява се настоящата стойност на дължимите плащания до края на периода на разсроченото изплащане.

2.  Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. И тук продължителността на периода на разсрочено изплащане следва да бъде избрана от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% и по-висок от 100% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Наследява се остатъкът от дължимите плащания на починалия пенсионер.


3. Еднократно изплащане на средствата за лицата с натрупвания по пратидата, по-ниски от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.


* Месечният размер на всички пожизнени пенсии и на разсроченото изплащане подлежи на актуализация и преизчисляване в предвидените от закона случаи.

 По „аналитичната сметка“ се заделя частта от реализирания в предишни години положителен доход, която не е използвана за увеличаване на месечния размер на пенсията (т.е. тя служи като резерв, който се използва в години на отрицателен доход от инвестирането на средствата на ФИПП и ФРП).


какво друго е важно да знаем?Въведена е гаранция върху брутния размер на вноските в УПФ. В случай че размерът на натрупванията в УПФ на дадено лице е по-малък от брутния размер на осигурителните вноски, преведени от НАП и НОИ за това лице, пенсионното дружество допълва партидата, преди да изплати средствата. Този принцип се прилага за всеки един от петте начина за изплащане на средствата. 


Пенсионните дружества ще бъдат длъжни да изчисляват гарантиран размер на пенсията и разсроченото изплащане и да го посочват в пенсионния договор (съответно – договора за разсрочено изплащане). В общия случай, гарантираният размер на пенсията и на разсроченото изплащане ще бъде равен на този, изчислен въз основа брутния размер на преведените осигурителни вноски. При пенсиите обаче има една особеност – когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-голям от сумата на брутните вноски, лицето може да пожелае изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост с гарантиран размер, равен на размера на първата пенсия, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида. В този случай размерът на първата пенсия се определя, като се прилага и рисков коефициент, одобрен от КФН.

Уредено е създаването на нови два фонда – фондове за извършване на плащания, които ще бъдат отделни от УПФ. Допълнителните пожизнени пенсии ще се изплащат от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП), а разсрочените плащания – от Фонд за разсрочени плащания (ФРП). Създаден е специален режим за инвестиране на активите на ФИПП и ФРП, който е по-консервативен от този, приложим към УПФ.


Предвидени са правила за актуализация и преизчисляване на допълнителната пожизнена пенсия и разсроченото изплащане. Пенсията се актуализира поне веднъж годишно в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер, и реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФИПП, като увеличаване на пенсията се извършва с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност над техническия лихвен процент, а намаляване на пенсията е възможно само след изразходване на средствата от т.нар. „аналитична сметка“* и при условие, че не води до размер, който е по-нисък от гарантирания съгласно пенсионния договор. По аналогичен начин е уредена актуализацията и на разсроченото изплащане. Преизчисляване на пенсията и на разсроченото изплащане пък може да се поиска веднъж годишно в случай, че за съответното лице са постъпили вноски в УПФ след сключването на пенсионния договор, съответно договора за разсрочено изплащане.


Крайният срок за упражняване правото на промяна на осигуряването от УПФ към държавното обществено осигуряване (при което натрупаните в УПФ средства се прехвърлят към т.нар. „Сребърен фонд“, а бъдещите осигурителни вноски постъпват изцяло във фонд „Пенсии“ на НОИ), който преди беше до пет години преди възрастта по член 68, алинея 1 от КСО, е изменен, както следва:


  • от 01.01.2022 г. до 31.12.2025 г. – до 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 01.01.2026 г. до 31.12.2030 г. – до 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 01.01.2031 г. до 31.12.2035 г. – до 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 01.01.2036 г. до 31.12.2037 г. – до 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • след 01.01.2038 г. – до 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1.


Крайният срок за възобновяване на осигуряването в УПФ (при което прехвърлените в „Сребърния фонд“ средства се връщат в УПФ, а част от бъдещите осигурителни вноски отново започват да постъпват в УПФ) е аналогичен на горния.

Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 18.03.2022 г.