Как работи допълнителното
задължително пенсионно осигуряване


Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се превеждат от работодателя по сметка в НАП, която ги прехвърля в избрания от вас пенсионен фонд. Пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове са отделни юридически лица. Пенсионните фондове не отговарят с активите си (натрупаните средства на осигурените лица) за евентуални загуби от дейността на пенсионното дружество.


Средствата в пенсионните фондове се натрупват и инвестират съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Спазват се принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. Кодексът определя инвестиционните инструменти и поставя ограничения за инвестиране пред пенсионните дружества с цел да се защитят интересите на осигурените лица.


Съгласно КСО за универсалния и професионалния пенсионен фонд са установени и изисквания за постигане на минимална доходност от инвестиране на средствата на фонда. Ако реализираната от пенсионното дружество доходност падне под минималната, дружеството е задължено да допълни средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица до минималната доходност със средства от специално формирани резерви във фонда и в дружеството.


Основната цел на инвестиционната политика на пенсионноосигурителните дружества е запазване на покупателната способност на средствата в осигурителните партиди чрез реализиране доходност над равнището на инфлацията в дългосрочен план.


Считано от 01.07.2004 г. активите на фондовете и съответно средствата в индивидуалните партиди на осигурените лица се отчитат в лева и в дялове. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Определят се, като стойността на нетните активи на пенсионния фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете във фонда към края на същия ден. Размерът на средствата, натрупани по индивидуалната партида на всяко осигурено лице, се определя като произведение от броя дялове и стойността на един дял за съответния работен ден. Доходът от инвестирането на средствата се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица пропорционално на притежавания от тях брой дялове.

Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 14.08.2020 г.