Как разбирате колко пари имате в сметката?

 

Понастоящем индивидуалните партиди на осигурените лица се водят в дялове и части от дялове. Натрупаната допълнителна доходност се отчита чрез промяната на стойността на един дял. Тази стойност, чрез ежедневна актуализация, отразява промяната в доходността, реализирана от съответния пенсионен фонд. Тя се публикува на електронните страници на пенсионните дружества и вие можете да се иформирате за това на сайта на пенсионната компания, в която се осигурявате.


Комисията за финансов надзор в своя сайт поддържа регистър на поднадзорните лица, в който публикува подробна информация за всички пенсионносигурителни дружества. В този регистър можете да намерите всички финансови отчети на дружествата, справки за действителните им собственици и друга важна допълнителна информация.


Всички пенсионни дружества всяка година изпращат извлечения на своите клиенти от индивидуалните им осигурителни партиди, които дават пълна информация за постъпилите осигурителни вноски, удържаните такси и реализираната доходност.


В допълнение, в интернет сайтовете на дружествата задължително са публикувани всички данни, които имат отношение към тяхната дейност и резултати - годишни отчети, подробна структура на инвестициите на пенсионните фондове, всички формуляри и образци на документи, органи на управление, политика за възнагражденията, инвестиционни резултати - доходност, пълна история на измененията в стойността на дяловете на всеки фонд и още много друга информация.


За да може вашата пенсионна компания да ви информира своевременно за състоянието на осигурителната ви партида, е важно да разполага с вашите актуални данни за контакт. В случай, че напоследък сте променяли адреса, телефона или имейла си, за пенсионната компания, в която се осигурявате е важно да знае това. Само така изпратената от нея информация ще стига всеки път действително до вас.


Важно е да няма прекъсвания

Дружеството не налага санкции при прекъсване или спиране внасянето на вноски, но е важно да знаете, че в случай на значителни прекъсванията в плащането на осигурителни вноски сумата, събрана в партидата ви ще бъде по-малка.


Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 20.04.2023 г.