Какво се случва с Вашите пари за пенсия


Със започването на първата ви работа на трудов договор имате срок от три месеца, за да изберете в кой универсален пенсионен фонд (УПФ) да бъдат внасяни задължителните проценти от месечния ви осигурителен доход. Това става чрез подаване на индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, в което сте избрали да се осигурявате.


Ако не вземете решение в определения от закона тримесечен срок, ще бъдете служебно разпределен от НАП в някое от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и вноските ви за втора пенсия ще бъдат превеждани във ваша лична осигурителна партида в универсалния фонд на въпросното дружество. Важно е да знаете, че това са ваши лични средства, които са част от задължителните ви осигуровки и се удържат регулярно от вашето възнаграждение. Затова има значение на кого поверявате управлението на тези средства.


Имате възможност да прехвърлите натрупаните средства от индивидуалната си партида в друг пенсионен фонд, ако e изминала 1 година от сключване на първия ви осигурителен договор или 1 година след последното ви прехвърляне.

Ако се осигурявате в универсален пенсионен фонд можете многократно да промените осигуряването си, като насочите вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*) и обратно. Това може да стане не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране, предвидена в чл. 68, ал. 1 от КСО, и в случай че не ви е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ *, натрупаните средства в индивидуалната ви партида се прехвърлят от индивидуалната ви партида в универсалния пенсионен фонд в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система („Сребърен фонд“). В този случай вноската ви във фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ * на ДОО, се увеличава с размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд, т.е. цялата осигурителна вноска, предназначена за пенсия, започва да постъпва в държавния пенсионен фонд.


Във фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“*, нямате лична осигурителна партида, т.е. вашите вноски, които постъпват там, се използват съобразно т.нар. разходопокривен принцип. Ако решите да промените осигуряването си и да започнете да се осигурявате отново за втора пенсия в УПФ, при обратно прехвърляне на средства от „Сребърния фонд” в избрания от вас УПФ, се прехвърля само номиналната стойност на вашите средства, т.е. размерът на средствата, постъпили преди това от УПФ в „Сребърния фонд”, независимо от момента на постъпването им и размера на платените от вас междувременно вноски.

 

* За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите.

 


Инвестиция

Парите от фонда, в който внасяте осигурителните си вноски, се инвестират. Реализираният доход от инвестирането се натрупва във вашата индивидуална осигурителна партида.


Видове плащания от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Универсален пенсионен фонд

 • три вида допълнителна пожизнена пенсия за осигурителен стаж и възраст след придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване: пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане;
 • разсрочено изплащане на средствата;
 • еднократно изплащане на средствата;
 • еднократно изплащане до 50% от средствата при трайно намалена работоспособност над 89,99%.

Научете повече за видовете плащания от Универсален пенсионен фонд.


Професионален пенсионен фонд

 • срочна пенсия за старост от момента на ранното ви пенсиониране до достигането на възраст за пенсиониране по държавното обществено осигуряване;
 • еднократно плащане на 50% от средствата при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
 • пълно наследяване на средствата от партидата според действащото законодателство.

Доброволен пенсионен фонд

 • изтегляне на средствата от партидата от лични вноски (не работодателски) във всеки един момент;
 • изплащане на средствата при загуба на трудоспособност над 50%;
 • наследствена пенсия в полза на посочено лице/ лица или наследници по закон;
 • ако за вас са постъпвали вноски от работодател - лична пенсия за старост след придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване.
Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 12.07.2021 г.